search
Sök
menu
Meny

Granskning - Detaljplan för Götaland 5 m.fl, på Väster i Jönköping, Jönköpings kommun.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av nytt kontorshus i centralt läge vid Munksjöns västra kaj.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Götaland 5 m.fl. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av nytt kontorshus på fastigheten Götaland 5 m.fl.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 24 september – 26 oktober 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 3 september 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping. Ange diarienummer 2013:261

Publicerad: 2018-09-25 07.45